67คน

บุคลากรเขตพื้นที่ฯ

รายละเอียด

35โรงเรียน

จำนวนโรงเรียน

รายละเอียด

2,060คน

บุคลากรในโรงเรียน

รายละเอียด

31,276คน

จำนวนนักเรียน

รายละเอียด