ข้อมูลจำนวนนักเรียน ม.6 จบการศึกษา : สพม.26 ปีการศึกษา 2562

# รายการ ชาย หญิง รวม Action
1 สถาบันอื่น ๆ 313 571 884
2 รับราชการ 0 0 0
3 ทำงานรัฐวิสาหกิจ 0 0 0
4 ภาคอุตสาหกรรม 21 19 40
5 ภาคการเกษตร 9 4 13
6 การประมง 0 0 0
7 ค้าขาย ธุรกิจ 5 8 13
8 งานบริการ 52 32 84
9 รับจ้างทั่วไป 0 0 0
10 มหาวิทยาลัยของรัฐ 911 1,758 2,669
11 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 5 5 10
12 อื่น ๆ 0 0 0
13 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 16 18 34
14 มหาวิทยาลัยของเอกชน 10 17 27
15 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 188 136 324
16 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 14 15 29
17 สถาบันพยาบาล 0 13 13
18 สถาบันทหาร 5 1 6
19 สถาบันตำรวจ 2 0 2