ข้อมูลจำนวนนักเรียน ม.3 จบการศึกษา : สพม.26 ปีการศึกษา 2562

# รายการ ชาย หญิง รวม Action
1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 1 0 1
2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 0 0
3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 1 1 2
4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 0 0
5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 3 0 3
6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 1 1 2
7 บวชในศาสนา 0 0 0
8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 2 0 2
9 อื่น ๆ 0 0 0
10 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 1,841 2,619 4,460
11 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 104 143 247
12 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 3 5 8
13 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 0 2 2
14 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 95 106 201
15 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 1 0 1
16 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 44 33 77
17 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 0 0 0