ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกอายุ : สพม.26 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

# อายุ อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวมทั้งหมด Action
1 12 ปี 0 0 1,012 0 1,012
2 13 ปี 0 0 5,838 0 5,838
3 14 ปี 0 0 5,687 0 5,687
4 15 ปี 0 0 4,580 850 5,430
5 16 ปี 0 0 63 4,937 5,000
6 17 ปี 0 0 2 4,516 4,518
7 18 ปี 0 0 0 3,696 3,696
8 19 ปี 0 0 0 94 94
9 20 ปี 0 0 0 1 1