ข้อมูลดาวน์โหลดไฟล์

# รายการ ดาวน์โหลด
1 ตาราง 3.1 โรงเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ
2 ตาราง 3.2 โรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ
3 ตาราง 3.3 ห้องเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ
4 ตาราง 3.4 ห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ
5 ตาราง 3.5 ครู จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ
6 ตาราง 3.6 ครู จำแนกตามระดับการสอน และเพศ เป็นรายอำเภอ
7 ตาราง 3.7 นักเรียน จำแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน
8 ตาราง 3.8 นักเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ
9 ตาราง 3.9 นักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ
10 ตาราง 3.10 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ
11 ตาราง 3.11 นักเรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามชั้นเรียน
12 ตาราง 3.12 นักเรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ เป็นรายอำเภอ