กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระฯ

จำนวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระฯ

# กลุ่มสาระฯ ชาย หญิง รวม Action
1 ไม่มีข้อมูล 292 554 846
2 ภาษาไทย 32 163 195
3 คณิตศาสตร์ 89 174 263
4 ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ 63 43 106
5 สุขศึกษา พลศึกษา 93 35 128
6 ภาษาต่างประเทศ 57 207 264
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7 30 37
8 ทุกกลุ่มสาระ 13 3 16
9 ไม่มีกลุ่มสาระฯที่สอน 128 77 205