กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามประเภท

จำนวนบุคลากรแยกตามประเภท

# ประเภท ชาย หญิง รวม Action
1 ข้าราชการครู 614 1,156 1,770
2 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) 0 1 1
3 ลูกจ้างประจำ 37 6 43
4 พนักงานราชการ 35 29 64
5 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) 50 50 100
6 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง) 38 44 82