กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามสาขา/วิชาเอก

จำนวนบุคลากรแยกตามสาขา/วิชาเอก

# สาขา/วิชาเอก ชาย หญิง รวม Action
1 1 3 4
2 การประถมศึกษา 1 2 3
3 วิทยาศาสตร์ 66 143 209
4 คณิตศาสตร์ 62 122 184
5 ภาษาอังกฤษ 44 122 166
6 ดนตรี 29 5 34
7 ศิลปะ 13 12 25
8 คหกรรมศาสตร์ 1 23 24
9 ภาษาไทย 21 113 134
10 พลศึกษา 74 14 88
11 อุตสาหกรรมศิลป์ 30 2 32
12 สังคมศึกษา 41 72 113
13 เกษตรศาสตร์ 7 8 15
14 นาฏศิลป์ 5 9 14
15 การแนะแนว 2 7 9
16 เทคโนโลยีทางการศึกษา 22 21 43
17 สุขศึกษา 4 9 13
18 บรรณารักษ์ศาสตร์ 0 21 21
19 คอมพิวเตอร์ 28 55 83
20 วิจัย 4 9 13
21 วัดผล/ประเมินผลการศึกษา 8 14 22
22 บริหารการศึกษา 112 122 234
23 นิเทศการศึกษา 0 1 1
24 การศึกษาพิเศษ 1 1 2
25 หลักสูตรและการสอน 11 82 93
26 ภาษาฝรั่งเศส 0 1 1
27 การศึกษาผู้ใหญ่ 1 0 1
28 วุฒิครูอื่น ๆ 18 27 45
29 ไม่ใช่วุฒิครู 31 17 48
30 เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ 0 2 2
31 ประวัติศาสตร์ 3 8 11
32 ภูมิศาสตร์ 2 6 8
33 โภชนาการชุมชน 0 1 1
34 จิตวิทยา 3 23 26
35 ไทยคดีศึกษา 6 7 13
36 เศรษฐศาสตร์ 2 3 5
37 โภชนาการและอาหาร 0 3 3
38 สหกรณ์ 0 2 2
39 รัฐประศาสนศาสตร์ 5 6 11
40 ธุรกิจการศึกษา 0 8 8
41 การจัดการทั่วไป 4 12 16
42 มนุษยวิทยา สังคมวิทยา 0 1 1
43 พัฒนาชุมชน 1 5 6
44 รัฐศาสตร์ 2 0 2
45 นิติศาสตร์ 1 0 1
46 บัญชี/การบัญชี 1 6 7
47 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 2 2
48 การตลาด 0 1 1
49 อื่นๆ 49 58 107
50 สิ่งแวดล้อมศึกษา 1 0 1
51 ภาษาญี่ปุ่น 0 4 4
52 คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 1 6
53 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 1 1
54 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 4
55 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 1
56 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 1
57 ภาษาจีน 1 15 16
58 บริหารงานบุคคล 0 1 1
59 วิจัยและประเมินผลการศึกษา 2 4 6
60 หลักสูตรและการนิเทศ 1 1 2
61 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 0 1 1
62 การเงินและการธนาคาร 0 1 1
63 รัฐศาสตร์การปกครอง 1 0 1
64 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 0 1 1
65 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 0 1 1
66 เคมี 5 17 22
67 ฟิสิกส์ 11 13 24
68 ชีววิทยา 11 18 29
69 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 0 1
70 วิชาชีพครู 0 1 1
71 การบริหารการศึกษา 0 1 1
72 ชีววิทยาประยุกต์ 0 1 1
73 วิทยาศาสตร์-เคมี 0 1 1
74 เทคโนโลยีการเกษตร 1 0 1
75 วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 0 2
76 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 1 1
77 การวัดผลการศึกษา 0 2 2
78 บริหารจัดการการศึกษา 2 2 4
79 จุลชีววิทยา 1 0 1
80 นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 0 1 1
81 ช่างก่อสร้าง 4 2 6
82 การศึกษานอกโรงเรียน 0 1 1
83 ไม่มีวิชาเอก 5 1 6