กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : สพม.26 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

T-score O-NET ระดับชาติ : สพม.26 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

จำนวน 5
# รายวิชา น้อยกว่า 35 35-<45 45-<55 55-<65 65 ขึ้นไป รวม
1 คณิตศาสตร์ 0 11 24 0 0 35
2 ภาษาไทย 0 15 20 0 0 35
3 วิทยาศาสตร์ 0 5 30 0 0 35
4 สังคมศึกษา 0 15 20 0 0 35
5 ภาษาอังกฤษ 0 16 19 0 0 35

ข้อมูล T-score O-NET ระดับชาติ ม.6 สพม.26 ปีการศึกษา 2562

# สถานศึกษา ไทย(01) สังคม(02) Eng(03) คณิต(04) วิทย์(05) เฉลี่ย แปลผล Action
1 สารคามพิทยาคม 53.87 53.61 52.87 53.69 52.34 53.28
พอใช้
2 ผดุงนารี 48.58 49.05 46.78 46.79 47.46 47.73
พอใช้
3 มหาวิชานุกูล 40.83 41.23 44.28 46.47 43.98 43.36
ยังไม่พอใช้
4 มหาชัยพิทยาคาร 50.87 48.63 48.12 43.53 44.59 47.15
พอใช้
5 แกดำวิทยาคาร 41.66 44.08 43.86 44.43 43.94 43.59
ยังไม่พอใช้
6 มิตรภาพ 44.01 44.15 44.45 45.40 45.16 44.63
ยังไม่พอใช้
7 โกสุมวิทยาสรรค์ 49.21 49.64 47.01 46.95 49.37 48.43
พอใช้
8 เขวาไร่ศึกษา 52.30 49.97 46.35 46.09 50.12 48.96
พอใช้
9 เขื่อนพิทยาสรรค์ 49.10 48.18 45.74 45.67 46.25 46.99
พอใช้
10 โพนงามพิทยานุกูล 42.12 44.08 44.80 44.68 45.28 44.19
ยังไม่พอใช้
11 วังยาวศึกษาวิทย์ 42.47 45.68 44.51 47.12 43.09 44.57
ยังไม่พอใช้
12 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 40.51 43.05 43.28 45.05 45.64 43.51
ยังไม่พอใช้
13 กันทรวิชัย 48.99 48.96 47.01 47.22 48.59 48.15
พอใช้
14 เชียงยืนพิทยาคม 46.73 46.97 45.02 45.87 46.84 46.29
พอใช้
15 กู่ทองพิทยาคม 40.74 43.08 43.87 44.01 45.67 43.47
ยังไม่พอใช้
16 กุดรังประชาสรรค์ 41.73 42.65 42.35 45.26 45.68 43.54
ยังไม่พอใช้
17 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 52.37 48.34 45.13 47.08 50.05 48.59
พอใช้
18 ชื่นชมพิทยาคาร 51.81 51.44 45.41 47.02 50.12 49.16
พอใช้
19 บรบือ 47.36 46.83 45.97 46.69 47.43 46.85
พอใช้
20 เหล่ายาววิทยาคาร 43.83 44.20 45.46 43.97 46.85 44.86
ยังไม่พอใช้
21 โนนแดงวิทยาคม 45.22 44.41 44.23 44.67 46.60 45.03
พอใช้
22 ยางวิทยาคม 40.11 42.71 44.66 44.85 45.39 43.54
ยังไม่พอใช้
23 โนนราษีวิทยา 46.52 44.16 44.22 45.41 47.09 45.48
พอใช้
24 หนองม่วงวิทยาคาร 43.42 42.94 44.88 44.50 45.86 44.32
ยังไม่พอใช้
25 บรบือวิทยาคาร 47.18 46.47 45.55 46.50 48.80 46.90
พอใช้
26 นาเชือกพิทยาสรรค์ 47.12 47.92 46.30 46.11 47.99 47.09
พอใช้
27 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 42.32 44.12 44.61 43.70 43.92 43.73
ยังไม่พอใช้
28 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 49.49 50.73 47.31 48.37 49.83 49.15
พอใช้
29 วาปีปทุม 52.83 51.55 49.53 50.91 50.71 51.11
พอใช้
30 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 44.86 43.75 44.29 44.47 46.68 44.81
ยังไม่พอใช้
31 ประชาพัฒนา 44.72 46.14 44.43 45.44 46.48 45.44
พอใช้
32 นาดูนประชาสรรพ์ 52.38 51.23 47.78 50.29 50.63 50.46
พอใช้
33 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 45.14 46.88 44.85 44.89 46.51 45.65
พอใช้
34 นาภูพิทยาคม 45.96 47.15 45.77 46.64 46.62 46.43
พอใช้
35 มัธยมยางสีสุราช 44.34 44.82 45.36 45.10 45.83 45.09
พอใช้