จำนวนอินเทอร์เน็ต

รหัส SMIS โรงเรียน ระบบอินเทอร์เน็ต
MOE Net โรงเรียนเช่าเอง Uninet
ISP ประเภท Speed สถานะ ISP ประเภท Speed สถานะ Pay
44012001 สารคามพิทยาคม CAT TELECOM ADSL 500 6917.55
44012002 ผดุงนารี TOT Fiber Optic 200 ใช้ได้ 16700 มี uninet
44012003 มหาวิชานุกูล TOT Other 45 ใช้งานได้ดี TOT fiberibtic 45 ใช้งานได้ดี 2000
44012005 มหาชัยพิทยาคาร TOT ระบบ ADSL 10240 user 1935
44012007 แกดำวิทยาคาร CAT Lease line ดี 2000 บาท
44012008 มิตรภาพ -1 -1 100000 CAT lease line 30000 3000
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ CAT leaseline 2048 ใช้งานได้ดี TOT FTTx Fiber Optic 30720 ใช้งานได้ดี 6000
44012010 เขวาไร่ศึกษา TOT leaseline 2048 ใช้งานไม่ได้ TOT Lease Line 6144 ใช้งานได้ 8442
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์
44012012 โพนงามพิทยานุกูล Other adsl 10240 พอใช้ 3bb ADSL 30720 ใช้งานได้ดี 631
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ TOT adsl 30Mbps ใช้งานได้ดี
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ -1 -1 TOT ADSL 2.37 พอใช้ 701
44012021 กันทรวิชัย UNINET หน่วยงานของรัฐ 100 Mb ดี 0 มี uninet
44012022 เชียงยืนพิทยาคม CAT Lease Line 8 Mbps ใช้งานได้ดี 16050
44012023 กู่ทองพิทยาคม Other leaseline 100 พอใช้ มี uninet
44012025 กุดรังประชาสรรค์ ToT Fiber optic 50 ปกติ 631.3
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ TOT fiber oftic 200 พอใช้ 1280
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร 3BB fiber 200/100 ใช้งานได้ 1200 มี uninet
44022001 บรบือ TOT adsl 40960 ใช้งานได้ดี TOT ADSL 102400 ใช้งานได้ดี 15000 มี uninet
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร 3BB Fiber 20480 ใช้งานได้ 2000 มี uninet
44022003 โนนแดงวิทยาคม tot/3BB fibre optic 50 ใช้งาน 3200
44022005 ยางวิทยาคม TOT winet 10240 พอใช้ TOT wi NET 10240 พอใช้ ึ700 มี uninet
44022006 โนนราษีวิทยา
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร Other adsl 0 พอใช้ 3BB สาย 50 Mbps good 1500
44022008 บรบือวิทยาคาร TOT fiber2home 200 ใช้งานได้ดี 1200 มี uninet
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ TOT winet 100 พอใช้ tot adsl 8192 พอใช้
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก -1 -1 0 TOT ADSL 10240 ใช้งาน 3000.00 มี uninet
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร TOT adsl 10 พอใช้
44022015 วาปีปทุม TOT leaseline 4048 ใช้งานได้ดี TOT Lease Line 81920 พอใช้ 17000 มี uninet
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก TOT ระบบ Lease Line 75Mbps/10Mbps ใช้งานได้ดี 5885 มี uninet
44022020 ประชาพัฒนา CAT C Internet 300/100 พอใช้ 2000
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ tot Fttx 102400 ปกติ 6846 มี uninet
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 3BB Fiber 500/500 ดี 3600 มี uninet
44022026 นาภูพิทยาคม TOT satellite 2048 ใช้งานไม่ได้ CAT Telacom Leasdline 30720 ใช้การได้ 3000 มี uninet
44022027 มัธยมยางสีสุราช TOT adsl 80/10 ใช้งานได้ดี cat Fiber Optic 30-ต.ค. ใช้งานได้ดี 6000 มี uninet