กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามการจัดการศึกษา

จำนวนโรงเรียนแยกตามการจัดการศึกษา

# ประเภทการจัดการศึกษา จำนวนโรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน Action
1 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 35 2,067 31,276 963