กราฟแสดงจำนวนคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์

รหัส SMIS โรงเรียน คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
แหล่งที่มา สถานะ รวม แหล่งที่มา สถานะ รวม
สพฐ. จัดหาเอง ใช้ได้ ชำรุด สพฐ. จัดหาเอง ใช้ได้ ชำรุด
44012001 สารคามพิทยาคม 113 75 188 0 188 0 42 42 4 42
44012002 ผดุงนารี 50 100 110 40 150 10 20 27 3 30
44012003 มหาวิชานุกูล 25 5 22 8 30 34 12 21 25 46
44012005 มหาชัยพิทยาคาร 40 0 35 5 40 21 0 20 1 21
44012007 แกดำวิทยาคาร 25 0 25 0 25 10 0 10 0 10
44012008 มิตรภาพ 60 30 80 10 90 12 0 9 3 12
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ 46 254 260 40 300 3 57 50 10 60
44012010 เขวาไร่ศึกษา 49 18 59 9 67 22 2 22 2 24
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ 18 10 20 8 28 0 6 6 0 6
44012012 โพนงามพิทยานุกูล 12 20 12 6 32 4 3 6 1 7
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ 7 2 9 12 9 1 6 7 0 7
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 10 20 15 15 30 4 4 3 1 8
44012021 กันทรวิชัย 107 37 90 47 144 28 9 30 7 37
44012022 เชียงยืนพิทยาคม 40 200 215 25 240 4 10 14 0 14
44012023 กู่ทองพิทยาคม 20 15 20 15 35 3 2 4 1 5
44012025 กุดรังประชาสรรค์ 12 10 14 8 22 0 8 5 3 8
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 10 20 17 13 30 7 0 7 0 7
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร 71 21 87 5 92 0 22 22 0 22
44022001 บรบือ 40 80 120 0 120 50 0 50 0 50
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร 20 20 25 15 40 2 2 1 3 4
44022003 โนนแดงวิทยาคม 27 10 20 15 37 5 2 5 2 7
44022005 ยางวิทยาคม 20 20 30 10 40 16 0 16 0 16
44022006 โนนราษีวิทยา 20 20 40 0 40 12 20 32 0 32
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร 10 0 8 0 10 4 0 2 0 4
44022008 บรบือวิทยาคาร 0 156 156 60 156 0 20 20 0 20
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ 73 0 73 0 73 6 0 8 0 6
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 22 23 25 20 45 6 0 6 0 6
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 40 120 160 0 160 30 0 30 0 30
44022015 วาปีปทุม 40 150 168 22 190 12 30 40 2 42
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 20 12 20 12 32 23 0 23 0 23
44022020 ประชาพัฒนา 25 10 31 4 35 1 5 4 1 6
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ 86 0 86 0 86 38 0 38 0 38
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 22 0 19 3 22 2 0 1 1 2
44022026 นาภูพิทยาคม 20 20 37 3 40 15 0 10 5 15