คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : สพม.26

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน : สพม.26

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์